การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ศิษย์เก่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ในแต่ละปีสถานศึกษาจะมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปศึกษาต่อที่อื่น หรือไปประกอบอาชีพ ทั้งอยู่ในชุมชน และนอกชุมชน บางคนรับราชการ บางคนประกอบธุรกิจค้าขาย บางคนเป็นนักการเมือง หรือทำไร่ ทำนา ทำสวน บ้างก็มีครอบครัว มีบุตรหลานส่งเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่ตนเคยเรียนอยู่ และบางคนก็กลับมาเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนที่ตนเคยเรียน ดังนั้น ศิษย์เก่ากับโรงเรียน จึงอยู่ใกล้ชิดกันโดยตลอด ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า เป็นงานสำคัญงานหนึ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งศิษย์ผู้นั้นจบออกจากโรงเรียนไป โรงเรียนโดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญหรือจุดมุ่งหมายของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า ขอบข่ายการดำเนินงาน กระบวนการทำงาน แนวการดำเนินงาน และคุณค่าที่จะได้รับจากจากงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่าร่วมกัน
1.ความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพราะศิษย์เก่าส่วนใหญ่ยังคงอยู่อยู่ในชุมชนและมีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่กับโรงเรียนทุกวัน ทั้งในฐานะผู้ปกครองนักเรียน บ้างก็เป็นกรรมการสถานศึกษา บางคนเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องส่งบุตรหลานมาโรงเรียนทุกวัน ได้พบปะ พูดคุยอยู่กับครูเก่าของตนอยู่เสมอ และยังมีคนที่บวชเป็นพระอยู่ที่วัดในชุมชน ครู กับชุมชน และวัด จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้งานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า จะไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน แต่ก็มีส่วนช่วยให้การบริหารการจัดการศึกษาดำเนินไปได้ด้วยดี ส่งผลให้นักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในปัจจุบันประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.  ขอบข่ายการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เพื่อให้การดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ในการใช้ประโยชน์จากศิษย์เก่าโดยการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในการร่วมมือ การจัดบทบาทหน้าที่ การสรรหาแกนนำและการประสานงาน กับชมรมศิษย์เก่า การดึงศิษย์เก่าและภาคีต่าง ๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์กิจกรรม เร่งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ใช่เพียงหวังเพื่อให้บริจาคทรัพย์สินเงินทอง ก็จะเป็นช่องทางในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนได้และการประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน สังคม บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย เป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนต้องการการได้รับการยอมรับนับถือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผลตอบแทนอาจเป็นเพียงคำชื่นชม พวกเขาก็พร้อมและยินดีช่วยเหลือสนันสนุนโรงเรียนเสมอ ผลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ย่อมสะท้อนกลับมายังโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างแน่นอน

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

สมาคมและเครือข่ายศิษย์เก่าเป็นวิธีการชั้นเยี่ยมในการติดต่อกับเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้น

สมาคมและเครือข่ายศิษย์เก่าเป็นวิธีการชั้นเยี่ยมในการติดต่อกับเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นคุณสามารถค้นหาและเข้าร่วมสมาคมศิษย์เก่าได้ทั้งในประเทศออสเตรเลียและในประเทศของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมของสถาบันการศึกษา สมาคมของหลักสูตรที่เรียน หรือสมาคมนักศึกษาแต่ละประเทศ กลุ่มและสโมสรศิษย์เก่าเกือบทุกกลุ่มจะให้บริการออนไลน์จึงสามารถสมัครสมาชิกได้อย่างง่ายดายเหตุผลที่ควรเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่ามีดังต่อไปนี้ติดต่อกับเพื่อน หลังเรียนจบ เพื่อนๆจะไปทำงานหรือเรียนต่อทั่วโลกโดยใช้วุฒิการศึกษาของออสเตรเลียเป็นใบเบิกทาง กิจกรรมสังคมที่จัดขึ้นสม่ำเสมอนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ความช่วยเหลือ ครอบครัวและเพื่อนที่ประเทศบ้านเกิดจะต้อนรับเมื่อคุณกลับถึงบ้าน แต่เครือข่ายศิษย์เก่าจะเต็มไปด้วยคนที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณมาก่อน และเติบโตมาจากประสบการณ์แบบเดียวกับคุณทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพการหางานและอาชีพ เพื่อนศิษย์เก่าที่ทำงานในสาขาเดียวกันกับคุณจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือชั้นเยี่ยมเวลาที่คุณเริ่มต้นอาชีพ พวกเขาจะสามารถให้คำแนะนำตามสาขาอาชีพและให้ข้อมูลได้ว่ามีบริษัทใดที่กำลังหาพนักงาน ผ่านทางจดหมายข่าวและสิ่งพิมพ์ของสมาคมศิษย์เก่า

สิทธิประโยชน์ต่างๆ สถาบันการศึกษาจะให้บริการต่างๆที่ยังคงมีประโยชน์แม้คุณจะเรียนจบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดและห้องวิจัย หรือร้านกาแฟ สถานที่เหล่านี้มักจะให้ส่วนลดถ้าคุณเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าการช่วยผู้อื่นตอบแทน กลุ่มศิษย์เก่าสามารถจับคู่เพื่อนและพี่เลี้ยงให้นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้อย่างดี และการเป็นศิษย์เก่าจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถช่วยเหลือนักศึกษาคนอื่นให้ค้นหาชีวิตและการศึกษาแบบเดียวกับที่คุณเคยมีประสบการณ์มา นอกจากนี้ กลุ่มศิษย์เก่ายังจัดงานการกุศลและกิจกรรมเพื่อชุมชนหลายอย่าง ดังนั้นการเป็นสมาชิกก็จะช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายในประเทศไทย มีกลุ่มศิษย์เก่าอยู่หลายกลุ่ม เช่น กลุ่ม AustralianAlumni ซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย ร่วมกับสมาคมไทย-ออสเตรเลีย มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่าออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเรียนในระดับใดจากสถาบันใด กิจกรรมที่ AustralianAlumni จัดขึ้นอยู่เป็นประจำมีทั้งการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แบ่งปันข่าวสารและกิจกรรมสังสรรค์เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักกันเพื่อประโยชน์ทางหน้าที่การงานและคุณอาจได้เพื่อนมากขึ้นด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ AustralianAlumni หรืออีกกลุ่มที่น่าสนใจ ได้แก่ สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของศิษย์เก่าออสเตรเลียซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการ

Posted in ธุรกิจ | Comments Off

พลังของศิษย์เก่ามีพลังมากสำหรับการพัฒนาสถาบันการศึกษา

ในปัจจุบันมีการขยายตัวในด้านการจัดการศึกษาอย่างมาก มีผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก มีสถาบันการศึกษาระดับสูงหรือมหาวิทยาลัยจำนวนมาก มีผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้าสู่วิชาชีพและตำแหน่งงานสำคัญๆที่หลากหลาย ในบางสาขาวิชาชีพเกิดภาวะ “Critical Mass” หรือ “มวลวิกฤติ” ที่เป็นพลวัตทางสังคม (Sociodynamics) ในกรณีนี้ หมายถึง มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากกว่าผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาดั้งเดิมที่เคยผูกขาดวิชาชีพนั้นมาตลอด ทำให้ความเป็นสถาบันนิยมเริ่มลดอิทธิพลลงบ้าง ความสามารถของบุคคลเริ่มใช้เป็นตัวชี้วัดและตัดสินความสามารถมากกว่าการเป็นเพื่อนร่วมสถาบัน ระบบคุณธรรมเริ่มมีการนำมาใช้เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีกฎหมายคุ้มครองการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม มีศาลปกครองสำหรับตัดสินข้อพิพาททางด้านการใช้อำนาจต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ถึงแม้จะอยู่ในระยะเริ่มต้นแต่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตต่อไป

พลังของศิษย์เก่ามีพลังมากสำหรับการพัฒนาสถาบันการศึกษา เป็นตัวชี้วัดถึงความพอใจของสังคม และการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษา การนำพลังของศิษย์เก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการตื่นตัวของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เพิ่งเริ่มมองเห็นศักยภาพที่สำคัญของศิษย์เก่า ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร เพราะส่วนมากมหาวิทยาลัยยังไม่ต้องการความช่วยเหลือจากศิษย์เก่า ในทางตรงข้ามศิษย์เก่าเองยังไม่มีศักยภาพพอจะสามารถช่วยสถาบันการศึกษาได้ และอาจต้องกลับมาพึ่งพาสถาบันการศึกษาอีกด้วย แต่เมื่อเวลาผ่านไปศิษย์เก่าเริ่มมีจำนวนมากขึ้น มีผู้ประสบความสำเร็จมากขึ้น มีผู้พร้อมเป็น “ผู้ให้” มากขึ้น มีผู้ที่มี “ศักยภาพในการช่วยเหลือ” มากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งสัญญาณไปยังสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ปรับตัวในการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดความรักและความผูกพันกับสถาบัน เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วอาจกลับมาช่วยเหลือสถาบันได้มาก มหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อผลิตผู้จบการศึกษาออกไปแล้วและมีความรัก ความผูกพัน เมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง เขาเหล่านั้นได้กลับมาช่วยหรือมีส่วนช่วยให้สถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงไปด้วย

Posted in ธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off

วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่ามีการก่อตั้งกันมากขึ้นในทุกๆมหาวิทยาลัย ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกัน ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ทรรศนะคติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กันมากขึ้น และอาจจะนำมาถึงการแนะนำงานที่น่าสนใจให้แก่รุ่นน้อง สร้างสังคมในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น รุ่นพี่ที่จบไปแล้วทำธุรกิจประสบความสำเร็จก็นำมาแนะนำให้กับเพื่อนหรือรุ่นน้องได้ยึดเป็นแบบอย่าง หรือรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ปลูกป่า พัฒนาพื้นที่ชนบท สอนหนังสือให้แก่เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น

โดยวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า มีดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมไปถึงบุคลากรเช่น ทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างศิษย์เก่าในการดำเนินกิจการอันเกิดประโยชน์ต่อสังคมมีการร่วมมือกันพัฒนาสังคม เช่น การร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ในชนบท

3.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์จากศิษย์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ร่วมทั้งช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่นักศึกษาเช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจต่างๆ

4.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเกียรติคุณแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทำให้รุ่นน้องยึดเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง

5.เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่สมาชิกเช่น มีการเรียนการสอนภาษาฟรีสำหรับศิษย์เก่า

6.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้เจริญก้าวหน้า

 การรวบรวมผลงานของศิษย์เก่าของสมาคมนักเรียนเก่าประสบการณ์ทางด้านสื่อสาร การวิเคราะห์ การศึกษา เป็นอีกความสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้า ของสถาบันการศึกษา เราจีงให้ความสำคัญ นักธุรกิจที่จบจากสถาบันการศึกษาของสถาบันทุกๆคน เพื่อที่จะทำให้ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันมีโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าต่อๆไป

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่าของไทย ทางด้านผู้บริหารเองควรมีวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบบริหารจัดการความร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่า ทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยสร้างกลไกที่กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ซึ่งจะก่อเกิดการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปข้างหน้า ช่วยธำรงรักษาเครือข่ายให้ยิ่งขยายเติบโต และมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้สร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

วัตถุประสงค์การที่มีสมาคมศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน เช่น มีผลงานอันเกิดจากความสามารถที่เป็นเลิศ มีคุณงามความดีเป็นที่ยกย่องในสังคม มีตำแหน่งงานที่มีเกียรติและรับผิดชอบสูง มีฐานะดี รวมทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพต่างๆ จะทำให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ตนเองจบการศึกษามามีชื่อเสียงตามไปด้วย ดังนั้นส่วนหนึ่งของความเชื่อถือหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา จึงได้มาจากความสำเร็จของศิษย์เก่า ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จนิยมที่จะกลับไปช่วยเหลือสถาบันการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอย่างมาก สมาคมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็งมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของศิษย์เก่าหรือความสำเร็จของศิษย์เก่า ความเข้มแข็งของสมาคมศิษย์เก่าจึงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของศิษย์เก่า และอาจจะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการผลิตผู้จบการศึกษาออกไปด้วย

ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและจัด สร้างเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่า เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ จัดทำระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับศิษย์เก่าได้รับทราบอย่างต่อเนื่องใจ และส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพ และการมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน และต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ศิษย์เก่า อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อนักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ผ่านทางกิจกรรม โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักศึกษาปัจจุบัน  ชมรม/ชุมนุมนักศึกษา  สภานักศึกษา  องค์การนักศึกษา ฯลฯ ที่มีความสนใจจะจัดกิจกรรมต่างๆ  หรือมีความประสงค์จะประสานงาน  ร่วมกิจกรรม  หรือขอความร่วมมือกับกลุ่มศิษย์เก่า  สามารถติดต่อได้ที่  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ความผูกพันและความภูมิใจในสถาบันการศึกษาเป็นความดีงามที่น่ายกย่อง การกลับไปช่วยเหลือสถาบันการศึกษาของศิษย์เก่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม การช่วยเหลือรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบันการศึกษาเดียวกันเป็นความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน แต่การกล่าวถึง “สถาบันนิยม” มักจะมีนัยเชิงลบแฝงอยู่ในความหมาย ซึ่งหมายถึงการคลั่งสถาบัน ยกย่องเชิดชูสถาบันตนเองทุกวิถีทางอย่างไม่มีเงื่อนไข

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off