วัตถุประสงค์การที่มีสมาคมศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน เช่น มีผลงานอันเกิดจากความสามารถที่เป็นเลิศ มีคุณงามความดีเป็นที่ยกย่องในสังคม มีตำแหน่งงานที่มีเกียรติและรับผิดชอบสูง มีฐานะดี รวมทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพต่างๆ จะทำให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ตนเองจบการศึกษามามีชื่อเสียงตามไปด้วย ดังนั้นส่วนหนึ่งของความเชื่อถือหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา จึงได้มาจากความสำเร็จของศิษย์เก่า ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จนิยมที่จะกลับไปช่วยเหลือสถาบันการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอย่างมาก สมาคมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็งมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของศิษย์เก่าหรือความสำเร็จของศิษย์เก่า ความเข้มแข็งของสมาคมศิษย์เก่าจึงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของศิษย์เก่า และอาจจะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการผลิตผู้จบการศึกษาออกไปด้วย

ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและจัด สร้างเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่า เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ จัดทำระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับศิษย์เก่าได้รับทราบอย่างต่อเนื่องใจ และส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพ และการมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน และต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ศิษย์เก่า อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อนักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ผ่านทางกิจกรรม โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักศึกษาปัจจุบัน  ชมรม/ชุมนุมนักศึกษา  สภานักศึกษา  องค์การนักศึกษา ฯลฯ ที่มีความสนใจจะจัดกิจกรรมต่างๆ  หรือมีความประสงค์จะประสานงาน  ร่วมกิจกรรม  หรือขอความร่วมมือกับกลุ่มศิษย์เก่า  สามารถติดต่อได้ที่  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ความผูกพันและความภูมิใจในสถาบันการศึกษาเป็นความดีงามที่น่ายกย่อง การกลับไปช่วยเหลือสถาบันการศึกษาของศิษย์เก่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม การช่วยเหลือรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบันการศึกษาเดียวกันเป็นความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน แต่การกล่าวถึง “สถาบันนิยม” มักจะมีนัยเชิงลบแฝงอยู่ในความหมาย ซึ่งหมายถึงการคลั่งสถาบัน ยกย่องเชิดชูสถาบันตนเองทุกวิถีทางอย่างไม่มีเงื่อนไข

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off

แนวทางในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่า

เครือข่ายศิษย์เก่าต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีช่องทางการประสานงานระหว่างองค์กร เพื่อสร้างแนวร่วมเครือข่ายให้เกิดขึ้น อาทิ การจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย โดยสรรหาแกนนำของเครือข่ายเป็นผู้นำในการหาสมาชิก เปิดโอกาสให้สมาชิกมีหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงาน ทำให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์กิจกรรม เร่งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัยและองค์กรอื่น ๆ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอข้อมูลและติดต่อกับเครือข่ายทั่วโลก ตรวจสอบตารางกิจกรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็นช่องทางสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกันผ่านห้องสนทนา และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วย

ช่องทางการประสานงานที่หลากหลายนี้ ทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนกิจการของกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

ยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและจริงจัง คือ การที่มหาวิทยาลัยได้หยิบยื่นผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเครือข่ายศิษย์เก่า ภาคีต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ช่วยเหลืองานพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้

การให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ยกตัวอย่าง คนที่สมัครเป็นสมาชิกของ Harvard Extension School ซึ่งเป็นโปรแกรมศึกษาต่อด้านการศึกษา จะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกเครือข่ายศิษย์เก่าฮาร์วาร์ด (HAA) โดยอัตโนมัติ และยังได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ เช่น ได้รับการเชิญเข้าร่วมกลุ่มฮาร์วาร์ดในท้องถิ่นของตน (Local Harvard Club) ได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมการเรียนต่าง ๆ ที่ HAA ได้จัดขึ้น เป็นต้น

บรรดาศิษย์เก่าที่บริจาคเงินก้อนใหญ่ให้แก่มหาวิทยาลัย จะได้รับตำแหน่งพิเศษของมหาวิทยาลัยซึ่งแสดงถึงเกียรติยศที่ได้รับ และบางกรณีก็มีการใช้ชื่อบุคคลนั้นตั้งชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้องสมุด ซึ่งเป็นการขยายผลมากขึ้นจากการบริจาคเงิน

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากร โดยมีคณะ (College) หลายแห่งที่มีการสอน program เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายศิษย์เก่า เช่น Harvard College Fund โดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โปรแกรม Leadership workshop, Harvard College Fund Assembly, Undergraduates, Associates Program และ Class Goals and Participation เป็นต้น

ย้อนกลับมาสู่การประยุกต์ใช้แนวทางในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยของไทย ผมเห็นว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรมีวิสัยทัศน์ในการใช้ประโยชน์จากศิษย์เก่า โดยสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในการร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่า ทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยสร้างกลไกที่กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ซึ่งจะก่อเกิดการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปข้างหน้า ช่วยธำรงรักษาเครือข่ายให้ยิ่งขยายเติบโต และมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้สร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย สังคม และชุมชนได้ต่อไป

การดึงศิษย์เก่าและภาคีต่าง ๆ เข้าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบที่หลากหลายนี้ จะเป็นช่องทางในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา สังคม บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ โดยผลของกิจกรรมที่จัดขึ้น ย่อมสะท้อนกลับมายังมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาได้อย่างแน่นอน

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off

การสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็ง

acaweekend
การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้คนเหล่านี้กลับมาทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อที่ได้จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนแก่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาได้ เนื่องจากการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของบรรดาศิษย์เก่าทั่วโลกที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งหาทุนสนับสนุนต้นทุนทางการศึกษา การสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าจึงนับเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมการก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของประเทศต่างๆ จัดงานวิชาการในทุกภูมิภาครวมทั้งการสนับสนุนเงินแก่มหาวิทยาลัย โดยศิษย์เก่ารวมตัวกันจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจการคณะ

สร้างช่องทางศิษย์เก่าให้รวมตัวกันดังนี้

การก่อตัวขึ้นของสมาคมศิษย์เก่าที่ทำหน้าที่เป็นแกนหลักของกลุ่มศิษย์เก่าทุกระดับชั้น และทุกคณะในมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดการขยายเครือข่ายของศิษย์เก่าในทุกภูมิภาค และนำมาซึ่งการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และภาคีอื่นในทุกภูมิภาค ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ในสมาคมนั้นมีหลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น

การจัดประชุมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาร่วมบรรยายในการเข้าร่วมสัมมนาแต่ละครั้งนั้น นอกจากศิษย์เก่าที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระของการประชุมแล้ว ยังได้สายสัมพันธ์ใหม่ทั้งในทางธุรกิจและทางวิชาการ สำหรับมหาวิทยาลัยก็ยังได้รับประโยชน์ในด้านชื่อเสียง และการนำองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอดในงานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ด้วย

กิจกรรมท่องเที่ยว เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ศิษย์เก่าจะได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้คนได้มารวมตัวกันได้เป็นอย่างดี

การระดมทุน เป็นกิจกรรมหลักที่เครือข่ายมีการร่วมมือประสานงานอย่างชัดเจน เพื่อระดมเงินเข้าสมทบเข้ากองทุนของศิษย์เก่าที่สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย โดยทำผ่านการบริจาคเงิน ในรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าต่าง ๆ จะมีช่องทางการประสานงานระหว่างองค์กร เพื่อสร้างแนวร่วมเครือข่ายให้เกิดขึ้น โดยสรรหาแกนนำของเครือข่ายเป็นผู้นำในการหาสมาชิกและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงาน

Posted in ธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off

สมาคมและเครือข่ายศิษย์เก่าเป็นวิธีการในการติดต่อกับเพื่อน

คุณสามารถค้นหาและเข้าร่วมสมาคมศิษย์เก่าได้ทั้งต่างประเทศและในประเทศของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมของสถาบันการศึกษา สมาคมของหลักสูตรที่เรียน หรือสมาคมนักศึกษาแต่ละประเทศ กลุ่มและสโมสรศิษย์เก่าเกือบทุกกลุ่มจะให้บริการออนไลน์จึงสามารถสมัคร สมาชิกได้อย่างง่ายดายเหตุผลที่ควรเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่ามีดังต่อไปนี้

ติดต่อกับเพื่อน – หลังเรียนจบ เพื่อนๆจะไปทำงานหรือเรียนต่อทั่วโลกโดยใช้วุฒิการศึกษาของออสเตรเลียเป็นใบ เบิกทาง กิจกรรมสังคมที่จัดขึ้นสม่ำเสมอนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้

ความช่วยเหลือ – ครอบครัวและเพื่อนที่ประเทศบ้านเกิดจะต้อนรับเมื่อคุณกลับถึงบ้าน แต่เครือข่ายศิษย์เก่าจะเต็มไปด้วยคนที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณมา ก่อน และเติบโตมาจากประสบการณ์แบบเดียวกับคุณทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ

การหางานและอาชีพ – เพื่อนศิษย์เก่าที่ทำงานในสาขาเดียวกันกับคุณจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือชั้น เยี่ยมเวลาที่คุณเริ่มต้นอาชีพ พวกเขาจะสามารถให้คำแนะนำตามสาขาอาชีพและให้ข้อมูลได้ว่ามีบริษัทใดที่กำลัง หาพนักงาน ผ่านทางจดหมายข่าวและสิ่งพิมพ์ของสมาคมศิษย์เก่า

สิทธิประโยชน์ต่างๆ – สถาบันการศึกษาจะให้บริการต่างๆที่ยังคงมีประโยชน์แม้คุณจะเรียนจบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดและห้องวิจัย หรือร้านกาแฟ สถานที่เหล่านี้มักจะให้ส่วนลดถ้าคุณเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

การช่วยผู้อื่นตอบแทน – กลุ่มศิษย์เก่าสามารถจับคู่เพื่อนและพี่เลี้ยงให้นักศึกษาเก่าและนักศึกษา ปัจจุบันได้อย่างดี และการเป็นศิษย์เก่าจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถช่วยเหลือนักศึกษาคนอื่นให้ค้น หาชีวิตและการศึกษาแบบเดียวกับที่คุณเคยมีประสบการณ์มา นอกจากนี้ กลุ่มศิษย์เก่ายังจัดงานการกุศลและกิจกรรมเพื่อชุมชนหลายอย่าง ดังนั้นการเป็นสมาชิกก็จะช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่าง ง่ายดาย

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มแบบไม่เป็นทางการของศิษย์เก่าแต่ละสถาบันหรือแต่ละรัฐที่จัด กิจกรรมหรืองานพบปะสังสรรค์เป็นครั้งคราว แล้วคุณจะพบว่าเครือข่ายที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของศิษย์เก่านั้นเปิดประตูสู่โอกาสในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ธุรกิจการค้า หรือ การประกอบอาชีพสำหรับอนาคต

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ของสมาคมศิษย์เก่าเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป

กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค โดยมุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาระดับสูง เพื่อตอบสนองการพัฒนาสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมาทั้งอาจารย์และนักศึกษาของเราได้ร่วมกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยของเราให้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตามกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็ต้องดำเนินไปไม่สิ้นสุดและนับวันจะยิ่งท้าทายมากขึ้นทุกวัน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างสมาชิกตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก มหาวิทยาลัย และสังคม

ถือเป็นก้าวแรกของการรวมกลุ่มที่สำคัญ มีการวางแผนการบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องและรองรับแผนการขยายเครือข่ายในอนาคต โดยทางศูนย์มีแผนไปสู่การจดจัดตั้งสมาคมซึ่งจะก่อให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารงานที่สูงขึ้น การบริหารจัดการ การเงินที่เป็นระบบ รวมถึงวางรากฐานที่มั่นคง มุ่งสู่การเป็นชุมชนศิษย์เก่า เพื่อให้โอกาสสำหรับศิษย์เก่าที่จะพบกับเพื่อนใหม่ มีความสนุกสนาน และการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การทำงานเพื่อการกุศล, กิจกรรมสังสรรค์ศิษย์เก่า, ทริปการแข่งกีฬา และทัศนะศึกษา, การให้ทุนการศึกษา, การแนะแนวศึกษาต่อ

การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง

จำเป็นต้องได้รับร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวพันธ์ คือสถานศึกษาและชุมชนต้องใช้กำลังคน ตั้งแต่ภาคการวางแผนจนถึงการดำเนินงานของสมาคม ได้แก่ศิษย์เก่า คณาจารย์ และองค์การนักเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิ์ภาพ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักของสมาคมเพื่อให้สมาคมสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป ในการดำเนินงานของสมาคมมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกิจกรรม ซึ่งรายได้จากค่าสมาชิกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจำเป็นต้องมีกิจกรรมเพื่อหารายได้

งานบริการของศูนย์ประสานงานสมาคมศิษย์เก่า

1.การรับสมัครสมาชิกโดยตรง ศิษย์เก่าทุกคนนอกจากจะลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกับศูนย์ประสานงานผ่านอาสาสมัครแล้ว ศูนย์ประสานศิษย์เก่ายังได้มีบริการรับสมัครสมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง ท่านสามารถติดต่อศูนย์ได้โดยตรงตามที่อยู่
2.การจัดประชุมศิษย์เก่า ศูนย์ประสานงานได้วางแผนที่จะจัดให้มีการอบรม สัมมนา สำหรับศิษย์เก่า เพื่อวางแผนกิจกรรมร่วมกัน
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับสมาชิก นอกจากข่าวสารของศูนย์ประสานที่จะสื่อต่อศิษย์เก่าแล้ว ทางศูนย์ยังให้บริการฝากข่าวของสมาชิกที่ต้องการสื่อสารให้เพื่อนๆได้รับทราบ
4.บริการข้อมูลสมาชิก ท่านสามารถร้องขอข้อมูลสมาชิก หรือสอบถามรายการเพื่อนๆของท่านได้ โดยติดต่อศูนย์ประสานงานภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว
5.บริการให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครศิษย์เก่าและกลุ่มศิษย์เก่า ศูนย์ฯ เปิดให้อาสาสมัคร สอบถาม หรือคำแนะนำต่างๆที่อาสาสมัครร้องขอเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ และงานอาสาสมัคร รวมถึงกลุ่มศิษย์เก่าต่างๆในกิจกรรมของกลุ่ม

 

Posted in ธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off