พลังของศิษย์เก่ามีพลังมากสำหรับการพัฒนาสถาบันการศึกษา

ในปัจจุบันมีการขยายตัวในด้านการจัดการศึกษาอย่างมาก มีผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก มีสถาบันการศึกษาระดับสูงหรือมหาวิทยาลัยจำนวนมาก มีผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้าสู่วิชาชีพและตำแหน่งงานสำคัญๆที่หลากหลาย ในบางสาขาวิชาชีพเกิดภาวะ “Critical Mass” หรือ “มวลวิกฤติ” ที่เป็นพลวัตทางสังคม (Sociodynamics) ในกรณีนี้ หมายถึง มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากกว่าผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาดั้งเดิมที่เคยผูกขาดวิชาชีพนั้นมาตลอด ทำให้ความเป็นสถาบันนิยมเริ่มลดอิทธิพลลงบ้าง ความสามารถของบุคคลเริ่มใช้เป็นตัวชี้วัดและตัดสินความสามารถมากกว่าการเป็นเพื่อนร่วมสถาบัน ระบบคุณธรรมเริ่มมีการนำมาใช้เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีกฎหมายคุ้มครองการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม มีศาลปกครองสำหรับตัดสินข้อพิพาททางด้านการใช้อำนาจต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ถึงแม้จะอยู่ในระยะเริ่มต้นแต่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตต่อไป

พลังของศิษย์เก่ามีพลังมากสำหรับการพัฒนาสถาบันการศึกษา เป็นตัวชี้วัดถึงความพอใจของสังคม และการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษา การนำพลังของศิษย์เก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการตื่นตัวของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เพิ่งเริ่มมองเห็นศักยภาพที่สำคัญของศิษย์เก่า ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร เพราะส่วนมากมหาวิทยาลัยยังไม่ต้องการความช่วยเหลือจากศิษย์เก่า ในทางตรงข้ามศิษย์เก่าเองยังไม่มีศักยภาพพอจะสามารถช่วยสถาบันการศึกษาได้ และอาจต้องกลับมาพึ่งพาสถาบันการศึกษาอีกด้วย แต่เมื่อเวลาผ่านไปศิษย์เก่าเริ่มมีจำนวนมากขึ้น มีผู้ประสบความสำเร็จมากขึ้น มีผู้พร้อมเป็น “ผู้ให้” มากขึ้น มีผู้ที่มี “ศักยภาพในการช่วยเหลือ” มากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งสัญญาณไปยังสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ปรับตัวในการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดความรักและความผูกพันกับสถาบัน เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วอาจกลับมาช่วยเหลือสถาบันได้มาก มหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อผลิตผู้จบการศึกษาออกไปแล้วและมีความรัก ความผูกพัน เมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง เขาเหล่านั้นได้กลับมาช่วยหรือมีส่วนช่วยให้สถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงไปด้วย

Posted in ธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off

วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่ามีการก่อตั้งกันมากขึ้นในทุกๆมหาวิทยาลัย ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกัน ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ทรรศนะคติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กันมากขึ้น และอาจจะนำมาถึงการแนะนำงานที่น่าสนใจให้แก่รุ่นน้อง สร้างสังคมในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น รุ่นพี่ที่จบไปแล้วทำธุรกิจประสบความสำเร็จก็นำมาแนะนำให้กับเพื่อนหรือรุ่นน้องได้ยึดเป็นแบบอย่าง หรือรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ปลูกป่า พัฒนาพื้นที่ชนบท สอนหนังสือให้แก่เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น

โดยวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า มีดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมไปถึงบุคลากรเช่น ทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างศิษย์เก่าในการดำเนินกิจการอันเกิดประโยชน์ต่อสังคมมีการร่วมมือกันพัฒนาสังคม เช่น การร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ในชนบท

3.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์จากศิษย์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ร่วมทั้งช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่นักศึกษาเช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจต่างๆ

4.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเกียรติคุณแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทำให้รุ่นน้องยึดเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง

5.เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่สมาชิกเช่น มีการเรียนการสอนภาษาฟรีสำหรับศิษย์เก่า

6.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้เจริญก้าวหน้า

 การรวบรวมผลงานของศิษย์เก่าของสมาคมนักเรียนเก่าประสบการณ์ทางด้านสื่อสาร การวิเคราะห์ การศึกษา เป็นอีกความสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้า ของสถาบันการศึกษา เราจีงให้ความสำคัญ นักธุรกิจที่จบจากสถาบันการศึกษาของสถาบันทุกๆคน เพื่อที่จะทำให้ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันมีโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าต่อๆไป

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่าของไทย ทางด้านผู้บริหารเองควรมีวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบบริหารจัดการความร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่า ทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยสร้างกลไกที่กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ซึ่งจะก่อเกิดการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปข้างหน้า ช่วยธำรงรักษาเครือข่ายให้ยิ่งขยายเติบโต และมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้สร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

วัตถุประสงค์การที่มีสมาคมศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน เช่น มีผลงานอันเกิดจากความสามารถที่เป็นเลิศ มีคุณงามความดีเป็นที่ยกย่องในสังคม มีตำแหน่งงานที่มีเกียรติและรับผิดชอบสูง มีฐานะดี รวมทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพต่างๆ จะทำให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ตนเองจบการศึกษามามีชื่อเสียงตามไปด้วย ดังนั้นส่วนหนึ่งของความเชื่อถือหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา จึงได้มาจากความสำเร็จของศิษย์เก่า ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จนิยมที่จะกลับไปช่วยเหลือสถาบันการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอย่างมาก สมาคมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็งมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของศิษย์เก่าหรือความสำเร็จของศิษย์เก่า ความเข้มแข็งของสมาคมศิษย์เก่าจึงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของศิษย์เก่า และอาจจะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการผลิตผู้จบการศึกษาออกไปด้วย

ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและจัด สร้างเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่า เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ จัดทำระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับศิษย์เก่าได้รับทราบอย่างต่อเนื่องใจ และส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพ และการมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน และต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ศิษย์เก่า อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อนักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ผ่านทางกิจกรรม โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักศึกษาปัจจุบัน  ชมรม/ชุมนุมนักศึกษา  สภานักศึกษา  องค์การนักศึกษา ฯลฯ ที่มีความสนใจจะจัดกิจกรรมต่างๆ  หรือมีความประสงค์จะประสานงาน  ร่วมกิจกรรม  หรือขอความร่วมมือกับกลุ่มศิษย์เก่า  สามารถติดต่อได้ที่  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ความผูกพันและความภูมิใจในสถาบันการศึกษาเป็นความดีงามที่น่ายกย่อง การกลับไปช่วยเหลือสถาบันการศึกษาของศิษย์เก่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม การช่วยเหลือรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบันการศึกษาเดียวกันเป็นความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน แต่การกล่าวถึง “สถาบันนิยม” มักจะมีนัยเชิงลบแฝงอยู่ในความหมาย ซึ่งหมายถึงการคลั่งสถาบัน ยกย่องเชิดชูสถาบันตนเองทุกวิถีทางอย่างไม่มีเงื่อนไข

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off

แนวทางในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่า

เครือข่ายศิษย์เก่าต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีช่องทางการประสานงานระหว่างองค์กร เพื่อสร้างแนวร่วมเครือข่ายให้เกิดขึ้น อาทิ การจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย โดยสรรหาแกนนำของเครือข่ายเป็นผู้นำในการหาสมาชิก เปิดโอกาสให้สมาชิกมีหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงาน ทำให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์กิจกรรม เร่งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัยและองค์กรอื่น ๆ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอข้อมูลและติดต่อกับเครือข่ายทั่วโลก ตรวจสอบตารางกิจกรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็นช่องทางสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกันผ่านห้องสนทนา และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วย

ช่องทางการประสานงานที่หลากหลายนี้ ทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนกิจการของกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

ยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและจริงจัง คือ การที่มหาวิทยาลัยได้หยิบยื่นผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเครือข่ายศิษย์เก่า ภาคีต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ช่วยเหลืองานพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้

การให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ยกตัวอย่าง คนที่สมัครเป็นสมาชิกของ Harvard Extension School ซึ่งเป็นโปรแกรมศึกษาต่อด้านการศึกษา จะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกเครือข่ายศิษย์เก่าฮาร์วาร์ด (HAA) โดยอัตโนมัติ และยังได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ เช่น ได้รับการเชิญเข้าร่วมกลุ่มฮาร์วาร์ดในท้องถิ่นของตน (Local Harvard Club) ได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมการเรียนต่าง ๆ ที่ HAA ได้จัดขึ้น เป็นต้น

บรรดาศิษย์เก่าที่บริจาคเงินก้อนใหญ่ให้แก่มหาวิทยาลัย จะได้รับตำแหน่งพิเศษของมหาวิทยาลัยซึ่งแสดงถึงเกียรติยศที่ได้รับ และบางกรณีก็มีการใช้ชื่อบุคคลนั้นตั้งชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้องสมุด ซึ่งเป็นการขยายผลมากขึ้นจากการบริจาคเงิน

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากร โดยมีคณะ (College) หลายแห่งที่มีการสอน program เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายศิษย์เก่า เช่น Harvard College Fund โดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โปรแกรม Leadership workshop, Harvard College Fund Assembly, Undergraduates, Associates Program และ Class Goals and Participation เป็นต้น

ย้อนกลับมาสู่การประยุกต์ใช้แนวทางในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยของไทย ผมเห็นว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรมีวิสัยทัศน์ในการใช้ประโยชน์จากศิษย์เก่า โดยสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในการร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่า ทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยสร้างกลไกที่กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ซึ่งจะก่อเกิดการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปข้างหน้า ช่วยธำรงรักษาเครือข่ายให้ยิ่งขยายเติบโต และมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้สร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย สังคม และชุมชนได้ต่อไป

การดึงศิษย์เก่าและภาคีต่าง ๆ เข้าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบที่หลากหลายนี้ จะเป็นช่องทางในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา สังคม บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ โดยผลของกิจกรรมที่จัดขึ้น ย่อมสะท้อนกลับมายังมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาได้อย่างแน่นอน

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off

การสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็ง

acaweekend
การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้คนเหล่านี้กลับมาทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อที่ได้จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนแก่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาได้ เนื่องจากการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของบรรดาศิษย์เก่าทั่วโลกที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งหาทุนสนับสนุนต้นทุนทางการศึกษา การสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าจึงนับเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมการก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของประเทศต่างๆ จัดงานวิชาการในทุกภูมิภาครวมทั้งการสนับสนุนเงินแก่มหาวิทยาลัย โดยศิษย์เก่ารวมตัวกันจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจการคณะ

สร้างช่องทางศิษย์เก่าให้รวมตัวกันดังนี้

การก่อตัวขึ้นของสมาคมศิษย์เก่าที่ทำหน้าที่เป็นแกนหลักของกลุ่มศิษย์เก่าทุกระดับชั้น และทุกคณะในมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดการขยายเครือข่ายของศิษย์เก่าในทุกภูมิภาค และนำมาซึ่งการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และภาคีอื่นในทุกภูมิภาค ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ในสมาคมนั้นมีหลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น

การจัดประชุมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาร่วมบรรยายในการเข้าร่วมสัมมนาแต่ละครั้งนั้น นอกจากศิษย์เก่าที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระของการประชุมแล้ว ยังได้สายสัมพันธ์ใหม่ทั้งในทางธุรกิจและทางวิชาการ สำหรับมหาวิทยาลัยก็ยังได้รับประโยชน์ในด้านชื่อเสียง และการนำองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอดในงานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ด้วย

กิจกรรมท่องเที่ยว เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ศิษย์เก่าจะได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้คนได้มารวมตัวกันได้เป็นอย่างดี

การระดมทุน เป็นกิจกรรมหลักที่เครือข่ายมีการร่วมมือประสานงานอย่างชัดเจน เพื่อระดมเงินเข้าสมทบเข้ากองทุนของศิษย์เก่าที่สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย โดยทำผ่านการบริจาคเงิน ในรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าต่าง ๆ จะมีช่องทางการประสานงานระหว่างองค์กร เพื่อสร้างแนวร่วมเครือข่ายให้เกิดขึ้น โดยสรรหาแกนนำของเครือข่ายเป็นผู้นำในการหาสมาชิกและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงาน

Posted in ธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off