1

1

Posted in Uncategorized | Comments Off

.

.

Posted in Uncategorized | Comments Off

.

.

Posted in Uncategorized | Comments Off

.

.

Posted in Uncategorized | Comments Off

การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าเพิ่อการติดต่อประสานงาน

ปัจจุบันศิษย์เก่าได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดตั้งสมาคม สมาคมนิสิต นักศึกษา หรือศิษย์เก่าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรในการติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่า การให้ความช่วยเหลือสมาชิก รวมทั้งนักศึกษาในสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังมีบทบาทต่อการพัฒนาสถาบัน ตลอดจนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้มีการจัดตั้งสมาคมนิสิต นักศึกษา หรือศิษย์เก่าขึ้นในหลายสถาบันทั่วประเทศ และมีอีกจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง และยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ละสมาคมมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน ปัจจุบันแต่ละสมาคมได้มีการติดต่อประสานงานและร่วมดำเนินกิจกรรมระหว่างกัน และได้มีการจัดตั้งองค์กรกลางระหว่างสมาคมขึ้น

สมาคมศิษย์เก่าได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสมาคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน การทำกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเห็นว่าความเข้มแข็งให้กับสมาคม เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน และการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาสมาคมนิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสมาคมฯ ให้ต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางร่วมกันระหว่างสมาคมต่างๆในการ พัฒนาองค์กรและสถาบันการศึกษาต่อไป

อิทธิพลของสถาบันนิยมมีปรากฏให้ประชาชนหรือสังคมทั่วไปรับรู้และรู้สึกได้ว่ามีจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตที่มีสถาบันการศึกษาระดับสูงหรือมหาวิทยาลัยไม่มากนัก สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก็มีผู้จบการศึกษาไปทำงานรับผิดชอบการใช้อำนาจของรัฐอยู่จำนวนหนึ่ง ผู้ที่กุมอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ล้วนเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับสูงจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย จึงมองเห็นความชัดเจนของอิทธิพล “สถาบันนิยม” ได้ง่าย การใช้ระบบอุปถัมภ์โดยอ้างความเป็นศิษย์เก่าจากสถาบันเดียวกันอาจสร้างความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม ความรู้สึกแบ่งแยกให้เกิดขึ้นในสังคมได้

พลังของศิษย์เก่ามีพลังมากสำหรับการพัฒนาสถาบันการศึกษา
เป็นตัวชี้วัดถึงความพอใจของสังคม และการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษา การนำพลังของศิษย์เก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการตื่นตัวของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เพิ่งเริ่มมองเห็นศักยภาพที่สำคัญของศิษย์เก่า ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร เพราะส่วนมากมหาวิทยาลัยยังไม่ต้องการความช่วยเหลือจากศิษย์เก่า ในทางตรงข้ามศิษย์เก่าเองยังไม่มีศักยภาพพอจะสามารถช่วยสถาบันการศึกษาได้ และอาจต้องกลับมาพึ่งพาสถาบันการศึกษาอีกด้วย แต่เมื่อเวลาผ่านไปศิษย์เก่าเริ่มมีจำนวนมากขึ้น มีผู้ประสบความสำเร็จมากขึ้น มีผู้พร้อมเป็น “ผู้ให้” มากขึ้น มีผู้ที่มี “ศักยภาพในการช่วยเหลือ” มากขึ้น ความรักและความผูกพันที่สร้างให้กับนักศึกษานั้นควรมีก

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off