การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าเพิ่อการติดต่อประสานงาน

ปัจจุบันศิษย์เก่าได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดตั้งสมาคม สมาคมนิสิต นักศึกษา หรือศิษย์เก่าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรในการติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่า การให้ความช่วยเหลือสมาชิก รวมทั้งนักศึกษาในสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังมีบทบาทต่อการพัฒนาสถาบัน ตลอดจนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้มีการจัดตั้งสมาคมนิสิต นักศึกษา หรือศิษย์เก่าขึ้นในหลายสถาบันทั่วประเทศ และมีอีกจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง และยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ละสมาคมมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน ปัจจุบันแต่ละสมาคมได้มีการติดต่อประสานงานและร่วมดำเนินกิจกรรมระหว่างกัน และได้มีการจัดตั้งองค์กรกลางระหว่างสมาคมขึ้น

สมาคมศิษย์เก่าได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสมาคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน การทำกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเห็นว่าความเข้มแข็งให้กับสมาคม เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน และการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาสมาคมนิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสมาคมฯ ให้ต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางร่วมกันระหว่างสมาคมต่างๆในการ พัฒนาองค์กรและสถาบันการศึกษาต่อไป

อิทธิพลของสถาบันนิยมมีปรากฏให้ประชาชนหรือสังคมทั่วไปรับรู้และรู้สึกได้ว่ามีจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตที่มีสถาบันการศึกษาระดับสูงหรือมหาวิทยาลัยไม่มากนัก สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก็มีผู้จบการศึกษาไปทำงานรับผิดชอบการใช้อำนาจของรัฐอยู่จำนวนหนึ่ง ผู้ที่กุมอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ล้วนเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับสูงจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย จึงมองเห็นความชัดเจนของอิทธิพล “สถาบันนิยม” ได้ง่าย การใช้ระบบอุปถัมภ์โดยอ้างความเป็นศิษย์เก่าจากสถาบันเดียวกันอาจสร้างความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม ความรู้สึกแบ่งแยกให้เกิดขึ้นในสังคมได้

พลังของศิษย์เก่ามีพลังมากสำหรับการพัฒนาสถาบันการศึกษา
เป็นตัวชี้วัดถึงความพอใจของสังคม และการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษา การนำพลังของศิษย์เก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการตื่นตัวของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เพิ่งเริ่มมองเห็นศักยภาพที่สำคัญของศิษย์เก่า ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร เพราะส่วนมากมหาวิทยาลัยยังไม่ต้องการความช่วยเหลือจากศิษย์เก่า ในทางตรงข้ามศิษย์เก่าเองยังไม่มีศักยภาพพอจะสามารถช่วยสถาบันการศึกษาได้ และอาจต้องกลับมาพึ่งพาสถาบันการศึกษาอีกด้วย แต่เมื่อเวลาผ่านไปศิษย์เก่าเริ่มมีจำนวนมากขึ้น มีผู้ประสบความสำเร็จมากขึ้น มีผู้พร้อมเป็น “ผู้ให้” มากขึ้น มีผู้ที่มี “ศักยภาพในการช่วยเหลือ” มากขึ้น ความรักและความผูกพันที่สร้างให้กับนักศึกษานั้นควรมีก

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

แนวคิดในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีความเข้มแข็ง

เครือข่ายศิษย์เก่าต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีช่องทางการประสานงานระหว่างองค์กร เพื่อสร้างแนวร่วมเครือข่ายให้เกิดขึ้น อาทิ การจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย โดยสรรหาแกนนำของเครือข่ายเป็นผู้นำในการหาสมาชิก เปิดโอกาสให้สมาชิกมีหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงาน ทำให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์กิจกรรม เร่งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัยและองค์กรอื่น ๆ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอข้อมูลและติดต่อกับเครือข่ายทั่วโลก ตรวจสอบตารางกิจกรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็นช่องทางสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกันผ่านห้องสนทนา และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วย

ช่องทางการประสานงานที่หลากหลายนี้ ทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนกิจการของกลุ่มต่าง ๆให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและจริงจัง คือ การที่มหาวิทยาลัยได้หยิบยื่นผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเครือข่ายศิษย์เก่า ภาคีต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ช่วยเหลืองานพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้

การให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ยกตัวอย่าง คนที่สมัครเป็นสมาชิกของ Harvard Extension School ซึ่งเป็นโปรแกรมศึกษาต่อด้านการศึกษา จะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกเครือข่ายศิษย์เก่าฮาร์วาร์ด (HAA) โดยอัตโนมัติ และยังได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ เช่น ได้รับการเชิญเข้าร่วมกลุ่มฮาร์วาร์ดในท้องถิ่นของตน (Local Harvard Club) ได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมการเรียนต่าง ๆ ที่ HAA ได้จัดขึ้น เป็นต้น

บรรดาศิษย์เก่าที่บริจาคเงินก้อนใหญ่ให้แก่มหาวิทยาลัย จะได้รับตำแหน่งพิเศษของมหาวิทยาลัยซึ่งแสดงถึงเกียรติยศที่ได้รับ และบางกรณีก็มีการใช้ชื่อบุคคลนั้นตั้งชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้องสมุด ซึ่งเป็นการขยายผลมากขึ้นจากการบริจาคเงิน

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากร โดยมีคณะ (College) หลายแห่งที่มีการสอน program เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายศิษย์เก่า เช่น Harvard College Fund โดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โปรแกรม Leadership workshop, Harvard College Fund Assembly, Undergraduates, Associates Program และ Class Goals and Participation เป็นต้น

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

ประสานความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

เพื่อพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้ไว้ จึงก่อเกิดศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า พร้อมด้วยจุดประสงค์ดังนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกการประสานงานภายในกลุ่มศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ และสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก ด้วยการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อให้มั่นใจว่าศิษย์เก่าจะได้สื่อสารถึงกัน และรับทราบข้อสารข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับศิษย์เก่า และโรงเรียน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประสานความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเพื่อมีส่วนสร้างเสริมการสร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้น่าอยู่

ภารกิจของศูนย์ประสานงาน

เป็นศูนย์กลางการประสานงานศิษย์เก่า
สื่อสารข้อมูล สารสนเทศ ไปยังศิษย์เก่า
การประสานความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
สร้างชุมชน ศิษย์เก่า ทั้งแบบ Virtual Community และชุมชนแบบ Social Network (Community)
สร้างสรรค์ความคิดที่เป็นประโยชน์ เสนอเพื่อพัฒนา (Creative)
สำรวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลของสมาชิก (collecting)
มีส่วนในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้น่าอยู่ (Contribution)

บทบาทของศูนย์ประสานงาน

การผดุงเกียรติของศิษย์เก่าให้ทรงคุณค่า และทำหน้าที่ติดต่อศิษย์เก่าในทุกกกลุ่มเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับศูนย์ประสานงานฯ และจุดมุ่งหมายของศูนย์ประสานงาน การเข้าร่วมกลุ่มกันควรจะเป็นประสบการณ์ที่ดี และหวังว่าศิษย์เก่าจะเพลิดเพลินไปกับความคุ้มค่า รวมถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลในแง่ของระบบเครือข่าย, สังคม, การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการร่วมพัฒนาโรงเรียนต่อไป

บทบาทในการติดต่อศิษย์เก่า ผ่านกลุ่มเครือข่าย :

เพื่อให้โอกาสสำหรับศิษย์เก่าที่จะพบกับเพื่อนใหม่ มีความสนุกสนาน และการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การทำงานเพื่อการกุศล, กิจกรรมสังสรรค์ศิษย์เก่า, ทริปการแข่งกีฬา และทัศนะศึกษา, การให้ทุนการศึกษา, การแนะแนวศึกษาต่อ
ในการติดต่อประสานงานกับศูนย์ฯ ประสานงาน เกี่ยวกับวิธีที่ทางศูนย์จะสามารถแนะนำ เสนอแนวทาง หรือสนับสนุนกลุ่มของศิษย์เก่า คือบทบาทที่ศูนย์ฯ สามารถจะตอบสนองความคาดหวังของศิษย์เก่าได้

บทบาทในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน :

สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา การสร้างเครือข่าย กลุ่มศิษย์เก่า จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอาสาสมัคร
ประสานงานศิษย์เก่า แจ้งข่าวสาร และกิจกรรม
ดำเนินกิจกรรมอันเกี่ยวพันกับศูนย์ประสานงาน
จัดหาทุน ระดมทุน สำหรับกิจกรรมศูนย์
ให้การรับรองกลุ่ม และเครือข่าย ภายใต้ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า
ช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และศิษย์เก่า

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

โครงการจัดงานศิษย์เก่าสืบสานความสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย จึงได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งงานศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์ขึ้น ซึ่งได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิตพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการจัดตั้งงานศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจด้านการประสานงานระหว่างนิสิตกับศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิต ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สืบสานความสัมพันธ์ ตลอดจน การให้และรับข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดงานและกิจกรรมของสมาคมฯมีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานน้อยมาก และศิษย์เก่าที่มาเข้าร่วมงานจะเป็นบุคคลเดิม เพราะในการติดต่อกับศิษย์เก่านั้น ทางสมาคมฯจะใช้ข้อมูลที่อยู่ที่มีอยู่เดิม ซึ่งบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงทำให้สมาคมติดต่อไปแล้ว แต่ศิษย์เก่าไม่ได้รับข้อมูล ทำให้สมาคมฯไม่สามารถติดต่อกับศิษย์เก่าได้ทั่วถึงกันจึงเกิดการขาดการติดต่อกับศิษย์เก่า และหน้าที่การงานของศิษย์เก่า ซึ่งในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้ขยายตัวออกสู่ภูมิภาคมากขึ้น ทำให้ศิษย์เก่าที่ทำงานในส่วนภูมิภาคไม่สะดวก ในเรื่องของการเดินทางและที่พักอาศัย ที่มาร่วมงานกับทางสมาคม ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ศิษย์เก่าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯจัดขึ้น

การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าให้มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยรวมและเพื่อจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนนิสิตนักศึกศาของมหาวิทยาลัยที่เรียนดีแต่ยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดยให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสได้ตอบแทนมหาวิทยาลัย ตลอดจนแสดงออกในการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนศิษย์สถาบันเดียวกันและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยให้เกิดเครือข่ายสู่สากลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ศิษย์เก่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ในแต่ละปีสถานศึกษาจะมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปศึกษาต่อที่อื่น หรือไปประกอบอาชีพ ทั้งอยู่ในชุมชน และนอกชุมชน บางคนรับราชการ บางคนประกอบธุรกิจค้าขาย บางคนเป็นนักการเมือง หรือทำไร่ ทำนา ทำสวน บ้างก็มีครอบครัว มีบุตรหลานส่งเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่ตนเคยเรียนอยู่ และบางคนก็กลับมาเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนที่ตนเคยเรียน ดังนั้น ศิษย์เก่ากับโรงเรียน จึงอยู่ใกล้ชิดกันโดยตลอด ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า เป็นงานสำคัญงานหนึ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งศิษย์ผู้นั้นจบออกจากโรงเรียนไป โรงเรียนโดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญหรือจุดมุ่งหมายของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า ขอบข่ายการดำเนินงาน กระบวนการทำงาน แนวการดำเนินงาน และคุณค่าที่จะได้รับจากจากงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่าร่วมกัน
1.ความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพราะศิษย์เก่าส่วนใหญ่ยังคงอยู่อยู่ในชุมชนและมีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่กับโรงเรียนทุกวัน ทั้งในฐานะผู้ปกครองนักเรียน บ้างก็เป็นกรรมการสถานศึกษา บางคนเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องส่งบุตรหลานมาโรงเรียนทุกวัน ได้พบปะ พูดคุยอยู่กับครูเก่าของตนอยู่เสมอ และยังมีคนที่บวชเป็นพระอยู่ที่วัดในชุมชน ครู กับชุมชน และวัด จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้งานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า จะไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน แต่ก็มีส่วนช่วยให้การบริหารการจัดการศึกษาดำเนินไปได้ด้วยดี ส่งผลให้นักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในปัจจุบันประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.  ขอบข่ายการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เพื่อให้การดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ในการใช้ประโยชน์จากศิษย์เก่าโดยการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในการร่วมมือ การจัดบทบาทหน้าที่ การสรรหาแกนนำและการประสานงาน กับชมรมศิษย์เก่า การดึงศิษย์เก่าและภาคีต่าง ๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์กิจกรรม เร่งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ใช่เพียงหวังเพื่อให้บริจาคทรัพย์สินเงินทอง ก็จะเป็นช่องทางในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนได้และการประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน สังคม บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย เป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนต้องการการได้รับการยอมรับนับถือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผลตอบแทนอาจเป็นเพียงคำชื่นชม พวกเขาก็พร้อมและยินดีช่วยเหลือสนันสนุนโรงเรียนเสมอ ผลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ย่อมสะท้อนกลับมายังโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างแน่นอน

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off