โครงการจัดงานศิษย์เก่าสืบสานความสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย จึงได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งงานศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์ขึ้น ซึ่งได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิตพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการจัดตั้งงานศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจด้านการประสานงานระหว่างนิสิตกับศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิต ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สืบสานความสัมพันธ์ ตลอดจน การให้และรับข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดงานและกิจกรรมของสมาคมฯมีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานน้อยมาก และศิษย์เก่าที่มาเข้าร่วมงานจะเป็นบุคคลเดิม เพราะในการติดต่อกับศิษย์เก่านั้น ทางสมาคมฯจะใช้ข้อมูลที่อยู่ที่มีอยู่เดิม ซึ่งบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงทำให้สมาคมติดต่อไปแล้ว แต่ศิษย์เก่าไม่ได้รับข้อมูล ทำให้สมาคมฯไม่สามารถติดต่อกับศิษย์เก่าได้ทั่วถึงกันจึงเกิดการขาดการติดต่อกับศิษย์เก่า และหน้าที่การงานของศิษย์เก่า ซึ่งในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้ขยายตัวออกสู่ภูมิภาคมากขึ้น ทำให้ศิษย์เก่าที่ทำงานในส่วนภูมิภาคไม่สะดวก ในเรื่องของการเดินทางและที่พักอาศัย ที่มาร่วมงานกับทางสมาคม ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ศิษย์เก่าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯจัดขึ้น

การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าให้มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยรวมและเพื่อจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนนิสิตนักศึกศาของมหาวิทยาลัยที่เรียนดีแต่ยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดยให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสได้ตอบแทนมหาวิทยาลัย ตลอดจนแสดงออกในการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนศิษย์สถาบันเดียวกันและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยให้เกิดเครือข่ายสู่สากลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ศิษย์เก่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ในแต่ละปีสถานศึกษาจะมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปศึกษาต่อที่อื่น หรือไปประกอบอาชีพ ทั้งอยู่ในชุมชน และนอกชุมชน บางคนรับราชการ บางคนประกอบธุรกิจค้าขาย บางคนเป็นนักการเมือง หรือทำไร่ ทำนา ทำสวน บ้างก็มีครอบครัว มีบุตรหลานส่งเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่ตนเคยเรียนอยู่ และบางคนก็กลับมาเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนที่ตนเคยเรียน ดังนั้น ศิษย์เก่ากับโรงเรียน จึงอยู่ใกล้ชิดกันโดยตลอด ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า เป็นงานสำคัญงานหนึ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งศิษย์ผู้นั้นจบออกจากโรงเรียนไป โรงเรียนโดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญหรือจุดมุ่งหมายของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า ขอบข่ายการดำเนินงาน กระบวนการทำงาน แนวการดำเนินงาน และคุณค่าที่จะได้รับจากจากงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่าร่วมกัน
1.ความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพราะศิษย์เก่าส่วนใหญ่ยังคงอยู่อยู่ในชุมชนและมีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่กับโรงเรียนทุกวัน ทั้งในฐานะผู้ปกครองนักเรียน บ้างก็เป็นกรรมการสถานศึกษา บางคนเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องส่งบุตรหลานมาโรงเรียนทุกวัน ได้พบปะ พูดคุยอยู่กับครูเก่าของตนอยู่เสมอ และยังมีคนที่บวชเป็นพระอยู่ที่วัดในชุมชน ครู กับชุมชน และวัด จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้งานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า จะไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน แต่ก็มีส่วนช่วยให้การบริหารการจัดการศึกษาดำเนินไปได้ด้วยดี ส่งผลให้นักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในปัจจุบันประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.  ขอบข่ายการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เพื่อให้การดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ในการใช้ประโยชน์จากศิษย์เก่าโดยการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในการร่วมมือ การจัดบทบาทหน้าที่ การสรรหาแกนนำและการประสานงาน กับชมรมศิษย์เก่า การดึงศิษย์เก่าและภาคีต่าง ๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์กิจกรรม เร่งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ใช่เพียงหวังเพื่อให้บริจาคทรัพย์สินเงินทอง ก็จะเป็นช่องทางในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนได้และการประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน สังคม บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย เป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนต้องการการได้รับการยอมรับนับถือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผลตอบแทนอาจเป็นเพียงคำชื่นชม พวกเขาก็พร้อมและยินดีช่วยเหลือสนันสนุนโรงเรียนเสมอ ผลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ย่อมสะท้อนกลับมายังโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างแน่นอน

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

สมาคมและเครือข่ายศิษย์เก่าเป็นวิธีการชั้นเยี่ยมในการติดต่อกับเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้น

สมาคมและเครือข่ายศิษย์เก่าเป็นวิธีการชั้นเยี่ยมในการติดต่อกับเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นคุณสามารถค้นหาและเข้าร่วมสมาคมศิษย์เก่าได้ทั้งในประเทศออสเตรเลียและในประเทศของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมของสถาบันการศึกษา สมาคมของหลักสูตรที่เรียน หรือสมาคมนักศึกษาแต่ละประเทศ กลุ่มและสโมสรศิษย์เก่าเกือบทุกกลุ่มจะให้บริการออนไลน์จึงสามารถสมัครสมาชิกได้อย่างง่ายดายเหตุผลที่ควรเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่ามีดังต่อไปนี้ติดต่อกับเพื่อน หลังเรียนจบ เพื่อนๆจะไปทำงานหรือเรียนต่อทั่วโลกโดยใช้วุฒิการศึกษาของออสเตรเลียเป็นใบเบิกทาง กิจกรรมสังคมที่จัดขึ้นสม่ำเสมอนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ความช่วยเหลือ ครอบครัวและเพื่อนที่ประเทศบ้านเกิดจะต้อนรับเมื่อคุณกลับถึงบ้าน แต่เครือข่ายศิษย์เก่าจะเต็มไปด้วยคนที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณมาก่อน และเติบโตมาจากประสบการณ์แบบเดียวกับคุณทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพการหางานและอาชีพ เพื่อนศิษย์เก่าที่ทำงานในสาขาเดียวกันกับคุณจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือชั้นเยี่ยมเวลาที่คุณเริ่มต้นอาชีพ พวกเขาจะสามารถให้คำแนะนำตามสาขาอาชีพและให้ข้อมูลได้ว่ามีบริษัทใดที่กำลังหาพนักงาน ผ่านทางจดหมายข่าวและสิ่งพิมพ์ของสมาคมศิษย์เก่า

สิทธิประโยชน์ต่างๆ สถาบันการศึกษาจะให้บริการต่างๆที่ยังคงมีประโยชน์แม้คุณจะเรียนจบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดและห้องวิจัย หรือร้านกาแฟ สถานที่เหล่านี้มักจะให้ส่วนลดถ้าคุณเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าการช่วยผู้อื่นตอบแทน กลุ่มศิษย์เก่าสามารถจับคู่เพื่อนและพี่เลี้ยงให้นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้อย่างดี และการเป็นศิษย์เก่าจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถช่วยเหลือนักศึกษาคนอื่นให้ค้นหาชีวิตและการศึกษาแบบเดียวกับที่คุณเคยมีประสบการณ์มา นอกจากนี้ กลุ่มศิษย์เก่ายังจัดงานการกุศลและกิจกรรมเพื่อชุมชนหลายอย่าง ดังนั้นการเป็นสมาชิกก็จะช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายในประเทศไทย มีกลุ่มศิษย์เก่าอยู่หลายกลุ่ม เช่น กลุ่ม AustralianAlumni ซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย ร่วมกับสมาคมไทย-ออสเตรเลีย มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่าออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเรียนในระดับใดจากสถาบันใด กิจกรรมที่ AustralianAlumni จัดขึ้นอยู่เป็นประจำมีทั้งการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แบ่งปันข่าวสารและกิจกรรมสังสรรค์เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักกันเพื่อประโยชน์ทางหน้าที่การงานและคุณอาจได้เพื่อนมากขึ้นด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ AustralianAlumni หรืออีกกลุ่มที่น่าสนใจ ได้แก่ สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของศิษย์เก่าออสเตรเลียซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการ

Posted in ธุรกิจ | Comments Off

พลังของศิษย์เก่ามีพลังมากสำหรับการพัฒนาสถาบันการศึกษา

ในปัจจุบันมีการขยายตัวในด้านการจัดการศึกษาอย่างมาก มีผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก มีสถาบันการศึกษาระดับสูงหรือมหาวิทยาลัยจำนวนมาก มีผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้าสู่วิชาชีพและตำแหน่งงานสำคัญๆที่หลากหลาย ในบางสาขาวิชาชีพเกิดภาวะ “Critical Mass” หรือ “มวลวิกฤติ” ที่เป็นพลวัตทางสังคม (Sociodynamics) ในกรณีนี้ หมายถึง มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากกว่าผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาดั้งเดิมที่เคยผูกขาดวิชาชีพนั้นมาตลอด ทำให้ความเป็นสถาบันนิยมเริ่มลดอิทธิพลลงบ้าง ความสามารถของบุคคลเริ่มใช้เป็นตัวชี้วัดและตัดสินความสามารถมากกว่าการเป็นเพื่อนร่วมสถาบัน ระบบคุณธรรมเริ่มมีการนำมาใช้เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีกฎหมายคุ้มครองการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม มีศาลปกครองสำหรับตัดสินข้อพิพาททางด้านการใช้อำนาจต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ถึงแม้จะอยู่ในระยะเริ่มต้นแต่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตต่อไป

พลังของศิษย์เก่ามีพลังมากสำหรับการพัฒนาสถาบันการศึกษา เป็นตัวชี้วัดถึงความพอใจของสังคม และการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษา การนำพลังของศิษย์เก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการตื่นตัวของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เพิ่งเริ่มมองเห็นศักยภาพที่สำคัญของศิษย์เก่า ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร เพราะส่วนมากมหาวิทยาลัยยังไม่ต้องการความช่วยเหลือจากศิษย์เก่า ในทางตรงข้ามศิษย์เก่าเองยังไม่มีศักยภาพพอจะสามารถช่วยสถาบันการศึกษาได้ และอาจต้องกลับมาพึ่งพาสถาบันการศึกษาอีกด้วย แต่เมื่อเวลาผ่านไปศิษย์เก่าเริ่มมีจำนวนมากขึ้น มีผู้ประสบความสำเร็จมากขึ้น มีผู้พร้อมเป็น “ผู้ให้” มากขึ้น มีผู้ที่มี “ศักยภาพในการช่วยเหลือ” มากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งสัญญาณไปยังสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ปรับตัวในการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดความรักและความผูกพันกับสถาบัน เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วอาจกลับมาช่วยเหลือสถาบันได้มาก มหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อผลิตผู้จบการศึกษาออกไปแล้วและมีความรัก ความผูกพัน เมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง เขาเหล่านั้นได้กลับมาช่วยหรือมีส่วนช่วยให้สถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงไปด้วย

Posted in ธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off

วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่ามีการก่อตั้งกันมากขึ้นในทุกๆมหาวิทยาลัย ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกัน ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ทรรศนะคติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กันมากขึ้น และอาจจะนำมาถึงการแนะนำงานที่น่าสนใจให้แก่รุ่นน้อง สร้างสังคมในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น รุ่นพี่ที่จบไปแล้วทำธุรกิจประสบความสำเร็จก็นำมาแนะนำให้กับเพื่อนหรือรุ่นน้องได้ยึดเป็นแบบอย่าง หรือรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ปลูกป่า พัฒนาพื้นที่ชนบท สอนหนังสือให้แก่เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น

โดยวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า มีดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมไปถึงบุคลากรเช่น ทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างศิษย์เก่าในการดำเนินกิจการอันเกิดประโยชน์ต่อสังคมมีการร่วมมือกันพัฒนาสังคม เช่น การร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ในชนบท

3.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์จากศิษย์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ร่วมทั้งช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่นักศึกษาเช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจต่างๆ

4.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเกียรติคุณแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทำให้รุ่นน้องยึดเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง

5.เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่สมาชิกเช่น มีการเรียนการสอนภาษาฟรีสำหรับศิษย์เก่า

6.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้เจริญก้าวหน้า

 การรวบรวมผลงานของศิษย์เก่าของสมาคมนักเรียนเก่าประสบการณ์ทางด้านสื่อสาร การวิเคราะห์ การศึกษา เป็นอีกความสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้า ของสถาบันการศึกษา เราจีงให้ความสำคัญ นักธุรกิจที่จบจากสถาบันการศึกษาของสถาบันทุกๆคน เพื่อที่จะทำให้ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันมีโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าต่อๆไป

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่าของไทย ทางด้านผู้บริหารเองควรมีวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบบริหารจัดการความร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่า ทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยสร้างกลไกที่กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ซึ่งจะก่อเกิดการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปข้างหน้า ช่วยธำรงรักษาเครือข่ายให้ยิ่งขยายเติบโต และมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้สร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off